Handelsvoorwaarden Margareth Lake Group

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Margareth Lake Group inspireert en een Wederpartij, de wijze van totstandkoming en de uitvoering daarvan, alsmede op alle aanbiedingen, bevestigingen, commitments, prijsopgave, tarieven, Technische Voorschriften, de Procedure, letters of intent en toezeggingen met betrekking tot de productie en uitzending door Margareth Lake Group inspireert van Televisie producten als commercials, inscript items billboarding etc.
 1. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten tussen MARGARETH LAKE GROUP en een bureau, optredend als vertegenwoordiger van een wederpartij, de wijze van totstandkoming en de uitvoering daarvan, alsmede op alle aanbiedingen, bevestigingen, prijsopgave, tarieven, technische voorschriften, de procedure, letters of intent en toezeggingen met betrekking tot de uitzending door Margareth Lake Group inspireert van televisie-commercials, inscript items, billboarding en overige non-spot producten.
 2. Iedere aanduiding in deze algemene voorwaarden van wederpartij of bureau zal tevens geacht worden aan te duiden bureau of wederpartij, tenzij uit de bepaling blijkt dat deze slechts van toepassing is op een van beiden.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen MARGARETH LAKE GROUP en de wederpartij en gelden alleen voor gewijzigde bepalingen in de desbetreffende overeenkomst.
 4. Eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij zijn niet van toepassing, tenzij deze door MARGARETH LAKE GROUP schriftelijk zijn aanvaard.
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd met dwingend recht blijken te zijn, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl voor wat betreft de nietige, nietig verklaarde dan wel vaststellen die zoveel mogelijk met de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeenkomen.

Artikel 2 Wijzigingen

 1. MARGARETH LAKE GROUP is te allen tijde bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen.
 2. Wijzigingen in tarieven of toeslagen daarop, prijsstelling, de procedure en technische voorschriften worden niet aangemerkt als wijzigingen in de algemene voorwaarden.
 3. Indien MARGARETH LAKE GROUP de algemene voorwaarden wijzigt op de grond van een rechtelijke uitspraak of om deze in overeenstemming te brengen met wettelijke of overige overheidsvoorschriften, richtlijnen of regelgeving van een brancheorganisatie of enige overige regelgeving waaraan MARGARETH LAKE GROUP is gebonden kan MARGARETH LAKE GROUP niet gehouden worden.

Artikel 3 Het Bureau

 1. MARGARETH LAKE GROUP aanvaardt de bemiddeling van een bureau voor het tot stand komen van overeenkomsten indien het Bureau optreedt in naam en voor rekening van de Wederpartij. Op verzoek van MARGARETH LAKE GROUP dient het Bureau op deugdelijke wijze, zulks ter beoordeling door MARGARETH LAKE GROUP, haar last aan te tonen.
 2. Het Bureau staat ervoor in een last of volmacht van de wederpartij te hebben verkregen voor het aangaan van een overeenkomst. Voorts staat het bureau ervoor in dat de wederpartij op wiens last hij handelt, de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.
 3. Indien u voor zover de wederpartij de last of volmacht aan het bureau tot het aangaan van de overeenkomst ontkent of het bureau om enige andere reden niet bevoegd was om de overeenkomst namens de wederpartij aan te gaan, wordt het bureau geacht op eigen naam en voor eigen rekening te hebben gehandeld.
 4. Het bureau en de wederpartij zijn beiden voor het geheel hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen voortvloeiend uit met de met Margareth Lake Group inspireert afgesloten overeenkomsten.
 5. Indien dankzij tussenkomst van het Bureau een Overeenkomst tussen de Wederpartij en MARGARETH LAKE GROUP tot stand komt, kan MARGARETH LAKE GROUP aan het Bureau van bureaucommissie toekennen. De door MARGARETH LAKE GROUP toe te kennen commissie wordt gelijktijdig met de Tarieven bekend gemaakt. Indien en voor zover MARGARETH LAKE GROUP besluit tot het toekennen van een commissie zal deze slechts verschuldigd zijn indien en voor zover MARGARETH LAKE GROUP besluit tot het toekennen van een commissie zal deze slechts verschuldigd zijn indien en voor zover de Wederpartij voldoet aan al haar verplichtingen uit de Overeenkomst

Artikel 4 Overmacht

 1. Indien MARGARETH LAKE GROUP door overmacht niet aan haar verplichtingen uit de overeenkomst jegens de wederpartij kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichting opgeschort en/of op een andere televisiezender uitgezonden in Margareth Lake Group. MARGARETH LAKE GROUP is in een dergelijk geval niet aansprakelijk voor enige daaruit voortvloeiende schade.
 2. Er is sprake van overmacht indien, als gevolg van een omstandigheid die niet aan Margareth Lake Group inspireert kan worden toegerekend, van MARGARETH LAKE GROUP niet kan worden verlangd dat zij haar verplichtingen (verder) nakomt.
 3. Bij het Produceren en uitzenden van non-spot producten, is Margareth Lake Group inspireert ten allen tijden gebonden aan de mediawet. MARGARETH LAKE GROUP kan niet gehouden worden regels op welke manier dan ook te overtreden.

Artikel 5 Overdraagbaarheid rechten

 1. Het is de Wederpartij niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MARGARETH LAKE GROUP , de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst of gedeelten daarvan aan derden over te dragen of af te staan.
 2. Het is MARGARETH LAKE GROUP toegestaan aan een toestemming als bedoeld in artikel 4.2 voorwaarden te verbinden. Als voorwaarde voor iedere toestemming zal in ieder geval gelden dat het Bureau zich hoofdelijk aansprakelijk stelt voor de nakoming van de verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomsten.

Artikel 6 Procedure en Technisch Voorschriften

 1. De Wederpartij dient de Televisie Commercial aan te leveren op de wijze zoals door Margareth Lake Group Inspireert voorgeschreven in de Procedure die van toepassing is op het tijdstip van uitzenden van de Televisie Commercial. De Televisie Commercial dient te voldoen aan de door MARGARETH LAKE GROUP in de toepasselijke Procedure voorgeschreven Technische Voorschriften. Indien MARGARETH LAKE GROUP van mening is dat een Televisie Commercial niet overeenkomstig de Procedure is aangeleverd of niet in overeenstemming is met de Technische Voorschriften, is Margareth Lake Group inspireert gerechtigd de uitzending van de Televisie Commercial op te schorten dan wel voor uitzending af te wijzen. MARGARETH LAKE GROUP is niet gehouden tot vergoeding van eventueel daardoor veroorzaakte schade.
 2. MARGARETH LAKE GROUP is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade geleden door de Wederpartij of enige derde, die is ontstaan als gevolg van het niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de Procedure aanleveren van de Televisie-Commercial of ander daarvoor bestemd materiaal.

Artikel 7 Overige Voorschriften

 1. De Wederpartij garandeert dat de door haar aangeleverde Televisie Commercial voldoet aan alle toepasselijke voorwaarden zoals deze zijn gesteld in Nederlandse wetgeving, waaronder begrepen onder andere de Mediawet, Europese richtlijnen, reclamecodes en overige overheidsvoorschriften.
 2. Indien naar de mening van MARGARETH LAKE GROUP de inhoud of de uitzending van een Televisie Commercial in strijd zou zijn met toepasselijke Nederlandse wetgeving, Europese richtlijnen, reclamecodes, overige overheidsvoorschriften of anderszins Margareth Lake Group inspireert bindende voorschriften dan wel in strijd met de waarheid of de goede smaak en fatsoen, de openbare orde of de goede zeden of onrechtmatig zou kunnen zijn jegens derden, is MARGARETH LAKE GROUP bevoegd om met onmiddellijke ingang zonder daartoe vooraf mededeling aan de Wederpartij te doen, de uitzending van een Televisie Commercial te onderbreken dan wel te staken. Margareth Lake Group inspireert is niet aansprakelijk voor eventuele daaruit voortvloeiende schade noch jegens derden noch jegens de Wederpartij.
 3. Indien MARGARETH LAKE GROUP op voornoemde gronden of ingevolge en gerechtelijke beslissing of enige last of vordering van de overheid of daartoe bevoegde instantie, haar verplichtingen niet nakomt is MARGARETH LAKE GROUP evenmin aansprakelijk voor eventuele daaruit voortvloeiende schade. De Wederpartij is alsdan gehouden alle daaruit voor MARGARETH LAKE GROUP voortvloeiende schade te vergoeden.
 4. Indien MARGARETH LAKE GROUP op grond van enige bepaling in de Algemene Voorwaarden de Televisie Commercial niet uitzendt, is MARGARETH LAKE GROUP gerechtigd de gereserveerde zendtijd aan derden ter beschikking te stellen. Indien en voor zover MARGARETH LAKE GROUP voor deze zendtijd geen Overeenkomst met derden tot stand kan brengen, is zij gerechtigd de gereserveerde zendtijd bij de Wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 8 Tijdstip en datum van uitzending van Televisie-Commercials

 1. Iedere indicatie, hetzij schriftelijk, door MARGARETH LAKE GROUP van de datum en het tijdstip van uitzending van programma’s, reclameblokken en Televisie-Commercials, geldt als een indicatie bij benadering, MARGARETH LAKE GROUP behoudt zich het recht voor te allen tijde de datum en het tijdstip van uitzending van programma’s, reclameblokken en Televisie-Commercials te wijzigen.
 2. Indien de uitzending van een Televisie-Commercial als gevolg van een menselijk en/of technisch falen niet op het oorspronkelijk vastgesteld tijdstip – met inachtneming van een redelijke ,marge – plaatsvindt, zal MARGARETH LAKE GROUP , zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige als gevolg van de verschuiving ontstane schade, zich inspannen om de televisiecommercial op een ander tijdstip, waarvoor een overeenkomstig tarief geldt, uit te zenden.

Artikel 9 Niet-toerekenbare tekortkoming

 1. Indien MARGARETH LAKE GROUP door een niet-toekenbare tekortkoming niet aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst jegens de Wederpartij kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort. MARGARETH LAKE GROUP is in een dergelijk geval niet aansprakelijk voor enige daaruit voortvloeiende schade.
 2. Er is sprake van een niet-toekenbare tekortkoming indien, als gevolg van een omstandigheid die niet aan MARGARETH LAKE GROUP kan worden toegerekend, van MARGARETH LAKE GROUP niet kan worden verlangd dat zij haar verplichtingen (verder) nakomt.

Artikel 10 Aansprakelijkheid MARGARETH LAKE GROUP

 1. Indien MARGARETH LAKE GROUP tekort komt in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst, is zij voor de eventuele daaruit voortvloeiende schade slechts aansprakelijk, indien en voor zover haar ernstige mate van onzorgvuldigheid kan worden verweten.
 2. MARGARETH LAKE GROUP is niet aansprakelijk voor het verlies of beschadiging van door de wederpartij of derden aangeleverd materiaal, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van een van de personeelsleden van MARGARETH LAKE GROUP .
 3. MARGARETH LAKE GROUP is nimmer gehouden tot vergoeding van bedrijf, gevolgschade, winstderving of enige overige indirecte schade noch tot vergoeding van schade voortvloeiend uit aanspraken van derden jegens de Wederpartij.
 4. Onverminderd het bepaalde leden 1, 2 en 3 is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van MARGARETH LAKE GROUP te alleen tijde beperkt tot het bedrag dat als tegenprestatie voor de opdracht, respectieve het gedeelte van de opdracht waaruit de schade voortkomt, door de Wederpartij verschuldigd is.

Artikel 11 Tarieven en toeslagen

 1. Periodiek maakt MARGARETH LAKE GROUP tarieven voor het uitzenden van televisie commercials en non-spot producten bekend. MARGARETH LAKE GROUP is gerechtigd gedurende de periode waarop de tarieven van toepassing zijn de tarieven te wijzigen.
 2. Het overeenkomstig lid 1 van dit artikel berekende tarief per spot of uitzending kan door MARGARETH LAKE GROUP worden verhoogd met toeslagen.
 3. Alle door MARGARETH LAKE GROUP vermelde tarieven zijn exclusief omzetbelasting, welke voor rekening van de wederpartij komt. De tarieven zijn inclusief een eventuele bureaucommissie, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 12 Betaling

 1. MARGARETH LAKE GROUP stuurt binnen enkele dagen na contractdatum een factuur aan wederpartij.
 2. De Wederpartij zal de hem in rekening gebrachte bedragen zonder korting, inhouding of verrekening voldoen binnen 14 dagen na de factuurdatum, maar in ieder geval altijd vóór de datum van eventuele opnames. De Wederpartij heeft niet het recht om enige (betalings)verplichting op te schorten.
 3. Bij deelbetalingen zal het laatste deel altijd vóór de opname moeten zijn overgemaakt.
 4. De overmaking van de deelnamekosten zullen op het aangegeven banknummer plaatsvinden onder vermelding van het aangeven betalingskenmerk.
 5. Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn of een termijn voor de nakoming van enige andere verplichting is de wederpartij zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is, in verzuim. Vanaf het intreden van het verzuim is de wederpartij over alle achterstallige bedragen een rente van 2% per maand of gedeelte daarvan verschuldigd en is hij verplicht MARGARETH LAKE GROUP haar gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door de Wederpartij te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen.
 6. over de eerste € 2.000,- 15%
 7. over het meerdere tot € 5.000,- 14%
 8. over het meerdere tot € 10.000,- 10%
 9. over het meerdere tot € 25.000,- 9%
 10. over het meerdere tot € 50.000,- 6%
 11. over het meerdere tot € 100,000,- 5%
 12. over het meerdere 4%

Artikel 13 Inscript sponsoring

 1. De aangeboden schriftelijke deelname betreft een exposurepakket volgens de in de overeenkomst vermelde producten.
 2. Na de retourontvangst van het officiële deelnameformulier zal de productieafdeling van MARGARETH LAKE GROUP het project overnemen.

3: Overeenkomstig het in artikel 13.4 vermelde product zal de productieafdeling een volgend traject met de wederpartij opstarten. Hierbij zal telefonisch het traject worden besproken met de wederpartij. Ook zal er een globale Line Up worden besproken. Het een en ander zal middels de mail worden bevestigd.

 1. Na deze eerste bespreking zal er een datum worden gepland om de nodige opnames te realiseren.
 2. De opnamedatum kan na goedkeuring van beide partijen worden verzet.
 3. De deelnemer kan gehouden worden aan invulling van de overeenkomst binnen een periode van 4 maanden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 4. Na het contact met de productieafdeling zal de afdeling CAP Management van Margareth Lake Group inspireert contact met de wederpartij opnemen inzake het financiële traject.
 5. Bij deelbetalingen zal het laatste deel altijd vóór de opname door de wederpartij zijn overgemaakt.
 6. De overmaking van de deelnamekosten zal op het door MARGARETH LAKE GROUP aangegeven banknummer plaatsvinden onder vermelding van het aangegeven betalingskenmerk.
 7. Afhankelijk van het programma wordt er door het productieteam van een bepaalde tijd vrij gemaakt om de benodigde beeldopnames te realiseren. Deze tijd kan vermeld staan in de overeenkomst.
 8. Opnames geschieden standaard altijd in Margareth Lake Group en Nederland. Overige opname locaties zijn in overleg met dekking van algehele kosten.
 9. Worden er opnames in het buitenland gepland dan worden de extra kosten altijd volledig in rekening gebracht bij de wederpartij.
 10. Hoe of waar de opnames ook worden gepland, MARGARETH LAKE GROUP zal altijd BTW doorberekenen en deze vermelden op de factuur.
 11. Eventuele veranderingen van afspraken zullen alleen in behandeling worden genomen mits deze via de mail is verzonden naar de verantwoordelijke van het traject waarin de deelname zich bevindt.

Artikel 14 Annulering

Als geboekte spotreclamezendtijd wordt geannuleerd, is MARGARETH LAKE GROUP gerechtigd aan de aanvrager de volgende vergoeding in rekening te brengen:

 1. 100% van het tarief, indien de annulering plaatsvindt binnen een termijn van zeven volle werkdagen vóór de uitzenddatum.
 2. 50% van het tarief als er sprake is van annulering/verschuiving van meer dan 25% van het oorspronkelijk aangevraagde budget die plaatsvindt meer dan drie volle werkdagen vóór de eerste aangevraagde uitzenddatum.
 3. Annuleringskosten zullen in rekening worden gebracht en uitsluitend voor de campagnes die over de hiervoor genoemde 25% van het oorspronkelijke aangevraagde budget heen gaan.
 4. Annuleringskosten van 50% zijn van toepassing op het volledige geannuleerde bedrag, dus inclusief de eerdergenoemde 25%
 5. Distributieproblemen, afgekeurde commercials, commercials die niet op tijd klaar zijn, gewijzigde strategie, uitstel van campagne e.d. worden niet gerekend tot overmacht en laten dus onverlet dat MARGARETH LAKE GROUP de annuleringsregeling toepast.
 6. Als de afboeking een gevolg is van het om technische redenen door Margareth Lake Group inspireert afkeuren van een commercial of als er inhoudelijke bezwaren bestaan tegen een commercial (bijvoorbeeld n.a.v. een uitspraak van de Reclame (Code Commissie) zal de annuleringsregeling ook van toepassing zijn.
 7. Afboekingen waarbij het budget naar een volgende maand wordt verschoven, worden als annulering beschouwd en vallen derhalve ook onder de regeling.
 8. Mocht de deelnemer 3 dagen vóór de opnamedatum de afspraak wijzigen dan zal er 250,- excl. BTW in rekening worden gebracht. Bij wijziging binnen 2 dagen vóór de opnamedatum is dat 450,- excl. BTW. Bij 1 dag vóór de opnamedatum is dat 650,- excl. BTW. Een doorgegeven wijziging op dezelfde dag betreft 750,- excl. BTW.
 9. Mocht de deelnemer het alternatieve exposurepakket niet binnen 4 maanden kunnen afnemen dan is MARGARETH LAKE GROUP bevoegd om 100% annuleringskosten in rekening te brengen.
%d bloggers liken dit: